Publications

2022

Unsupervised Slot Schema Induction for Task-oriented Dialog
In NAACL 2022.
Dian Yu, Mingqiu Wang, Yuan Cao, Izhak Shafran, Laurent El Shafey and Hagen Soltau

Knowledge-grounded Task-oriented Dialog Understanding
Dian Yu, Mingqiu Wang, Yuan Cao, Laurent El Shafey, Hagen Soltau and Izhak Shafran

Description-Driven Task-Oriented Dialog Modeling
In Arxiv.
Jeffrey Zhao, Raghav Gupta, Yuan Cao, Dian Yu, Mingqiu Wang, Harrison Lee, Abhinav Rastogi, Izhak Shafran, Yonghui Wu

2021

Automatically Exposing Problems with Neural Dialog Models
In EMNLP 2021.
Dian Yu and Kenji Sagae

Attribute Alignment: Controlled Text Generatino from Pre-trained Language Models with Attribute Representation
In EMNLP 2021 Findings.
Dian Yu, Zhou Yu and Kenji Sagae

Language Embeddings for Typology and Cross-lingual Transfer Learning
In ACL 2021 (Oral).
Dian Yu, Taiqi He and Kenji Sagae

QA-Driven Zero-shot Slot Filling with Weak Supervision Pretraining
In ACL 2021.
Xinya Du, Luheng He, Qi Li, Dian Yu, Panupong Pasupat and Yuan Zhang

Retrieval-based Method for Few-shot Intent Classification and Slot Filling
In NAACL 2021 (Oral).
Dian Yu, Luheng He, Yuan Zhang, Panupong Pasupat, Xinya Du and Qi Li

MIDAS: A Dialog Act Annotation Scheme for Open Domain Human Machine Spoken Conversations
In EACL 2021 (Oral).
Dian Yu and Zhou Yu

Beyond NVD: Cybersecurity meets the Semantic Web
In ACM NSPW.
Raul Aranovich, Muting Wu, Dian Yu, Katya Katsy, Benyamin Ahmadniaye Bosari, Matthew Bishop, Vladimir Filkov and Kenji Sagae

2020

Gunrock 2.0: A User Adaptive Social Conversational System
In 3rd Proceddings of Alexa Prize.
Kaihui Liang, Austin Chau, Yu Li, Xueyuan Lu, Dian Yu, Mingyang Zhou, Ishan Jain, Sam Davidson, Josh Arnold, Minh Nguyen and Zhou Yu

Filling Conversation Ellipsis for Better Social Dialog Understanding
In AAAI 2020.
Xiyuan Zhang, Chenxi Li, Dian Yu, Sam Davidson and Zhou Yu

Exploration based language learning for text-based games
In IJCAI 2020.
Andrea Madotto, Mahdi Namazifar, Joost Huizinga, Piero Molino, Adrien Ecoffet, Huaixiu Zheng, Alexandros Papangelis, Dian Yu, Chandra Khatri, Gokhan Tur

2019

Common sense and Semantic-Guided Navigation through Language in Embodied Environment
NeurlPS 2019 VIGIL workshop.
Dian Yu, Chandra Khatri, Alexandros Papangelis, Andrea Madotto, Mahdi Namazifar, Joost Huizinga, Adrien Ecoffet, Huaixiu Zheng, Piero Molino, Jeff Clune, Zhou Yu, Kenji Sagae and Gokhan Tur

Gunrock: A Social Bot for Complex and Engaging Long Conversations
EMNLP 2019 Demo.
Dian Yu, Michelle Cohn, Yi Mang Yang, Chun-Yen Chen, Weiming Wen Jiaping Zhang, Mingyang Zhou, Kevin Jesse, Austin Chau, Antara Bhowmick Shreenath Iyer, Giritheja Sreenivasulu, Sam Davidson, Ashwin Bhandare and Zhou Yu

Dependency Parsing for Spoken Dialog Systems
EMNLP 2019.
Sam Davidson, Dian Yu and Zhou Yu

UC Davis at SemEval-2019 Task 1: DAG semantic parsing with attention-based decoder
NAACL 2019 SemEval
Dian Yu and Kenji Sagae

2018

Gunrock: Building A Human-like Social Bot by Leveraging Large Scale Real User Data
In 2nd Proceedings of Alexa Prize.
Chun-Yen Chen, Dian Yu, Weiming Wen, Yi Mang Yang, Jiaping Zhang, Mingyang Zhou, Kevin Jesse, Austin Chau, Antara Bhowmick, Shreenath Iyer, Giritheja Sreenivasulu, Runxiang Cheng, Ashwin Bhandare and Zhou Yu

2017

Millimeter wave wireless communications: New results for rural connectivity
All Things Cellular′16: Workshop on All Things Cellular Proceedings, in conjunction with ACM MobiCom.
George R. MacCartney Jr., Shu Sun, Theodore S. Rappaport, Yunchou Xing, Hangsong Yan, Jeton Koka, Ruichen Wang and Dian Yu